Sisältöstrategia

Tietosuojaseloste

Päivitetty 18.1.2022

1. Rekisterinpitäjä

Jenga Markkinointiviestintä Oy
Y-tunnus: 2715234-6
Yhteystiedot: 
Hallituskatu 19 A 
33200 Tampere

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
Jenga Markkinointiviestintä Oy
Hallituskatu 19 A
33200 Tampere
040 5969049
tietosuoja@jenga.fi

Tietosuojavastaava
Kirsti Mäkelä
Hallituskatu 19 A
33200 Tampere
040 5969049
kikka@jenga.fi

2. Rekisteröidyt

Jenga Markkinointiviestintä Oy:n asiakkaat
Jenga Markkinointiviestintä Oy:n alihankkijat
Uutiskirjeen tilaajat
Markkinointirekisteri

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste

 • Henkilötietoja käsitellään suostumuksen tai oikeutetun edun perusteella

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • asiakassuhteen hoitaminen
 • alihankkijayhteyksien hoitaminen
 • palveluistamme kertominen markkinointitarkoituksiin

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

4.1. Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

 • yritysnimi, yhteyshenkilön nimi
 • y-tunnus
 • osoite
 • sähköposti
 • puhelinnumero

Asiakastiedot

 • tiedot ostetuista tuotteista / palveluista

4.2. Alihankkijarekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

 • toimiala
 • yritysnimi, yhteyshenkilön nimi
 • y-tunnus
 • osoite
 • sähköposti
 • puhelinnumero
 • hinta
 • lisätietoja

Asiakastiedot

 • tiedot ostetuista tuotteista / palveluista

4.3. Uutiskirjerekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

 • nimi
 • sähköposti
 • puhelinnumero

Asiakastiedot

 • arvioitu sijainti IP-osoitteen mukaan
 • käyttäjän aktiivisuustiedot

4.4. Markkinointirekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

 • yritysnimi
 • nimi
 • sähköposti
 • puhelinnumero

Asiakastiedot

 • henkilöön liittyvät markkinointitiedot (tapaamiset, kutsut, muistamiset)

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen tietosuoja@jenga.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään solmittaessa asiakassuhde. Perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun. Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään kampanjoiden, palautteiden ja uutiskirjeiden yhteydessä.
 Henkilötietoja potentiaalisista asiakkaista kerätään markkinointitarkoituksiin julkisista lähteistä.

Evästeillä kerätään lisäksi anonyymisti tietoa verkkosivustojen käytöstä.

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • asiakkaalta/alihankkijalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
 • asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta
 • potentiaaliset asiakkaat ja sidosryhmät julkisista lähteistä

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Jenga Markkinointiviestintä Oy:n ulkopuolelle.

Rekisterin käyttötarkoituksen mukaisien tehtävien hoitoon voidaan käyttää alihankkijoita ja tietoja voidaan siirtää EU-/ETA-alueen ulkopuolelle, jos se on palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii sopimuksin lainsäädännön edellyttämällä tavalla tietosuojan riittävästä tasosta.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:

 • MailChimp, uutiskirjeen palveluntarjoaja
 • Hubspot, CRM-palveluntarjoaja
 • SV-Talouspalvelut, tilitoimisto
 • Inhouse, markkinointikumppani

8. Käsittelyn kesto

Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Hävitämme pyynnöstä poistetut, vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot asiankuuluvalla tavalla.

 • Asiakkaan henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa tai kirjanpitolain vaatimusten mukaisesti.
 • Uutiskirjelistalta rekisteröity pääsee poistumaan jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.
 • Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan pyynnöstä.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Rekisterien käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salosanoin ja käyttöoikeuksin.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Asiakasrekisterin henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Markkinointirekisterimme henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Uutiskirjeen tietoja voidaan siirtää EU-/ETA-alueen ulkopuolelle, jos se on palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii sopimuksin lainsäädännön edellyttämällä tavalla tietosuojan riittävästä tasosta.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:

 • MailChimp-uutiskirjeen palveluntarjoaja
 • Hubspot – CRM-palveluntarjoaja

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.